Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki (D&O) pokrywa straty finansowe wyrządzone w wyniku nieprawidłowego zarządzania spółką.

Zarządzanie spółką pociąga za sobą dużą odpowiedzialność, a błędne decyzje mogą mieć bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe nie tylko dla osób wchodzących w skład organów spółek ale także ich rodzin.

Członkowie tych organów, ponoszą bowiem osobistą odpowiedzialność całym swoim prywatnym majątkiem za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim, spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji. Bez znaczenie dla wysokości odszkodowania pozostaje fakt pełnienia funkcji członka władz na podstawie umowy o prace, bowiem mechanizmy ograniczenia tej odpowiedzialności w stosunku do pracowników nie stosuje się do członków organów spółek.

Kogo obejmuje ubezpieczenie D&O?

 • Założyciel spółki
  Wspólnicy spółki
  Prokurenci
  Pełnomocnicy

  Założyciel spółki
  Wspólnicy spółki
  Prokurenci
  Pełnomocnicy

 • Współmałżonkowie
  Spadkobiercy
  Przedstawiciel prawny
  Cesjonariusz ubezpieczonego

  Współmałżonkowie
  Spadkobiercy
  Przedstawiciel prawny
  Cesjonariusz ubezpieczonego

 • Pracownicy pełniący funkcje nadzorcze
  Główny księgowy

  Pracownicy pełniący funkcje nadzorcze
  Główny księgowy

 • Małoletnie dzieci ubezpieczonego
  Pracownicy powołani do prowadzenia spraw firmy

  Małoletnie dzieci ubezpieczonego
  Pracownicy powołani do prowadzenia spraw firmy

Dla kogo przeznaczona jest polisa D&O?

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania podmiotem zasadniczo przeznaczone jest dla każdej osoby prawnej, w której do organów statutowych powołuje i odwołuje się członków kierownictwa (zarząd, rada nadzorcza, prokurent) oraz gdzie zatrudnia się (bez względu na formę – etat czy kontrakt) osoby pełniące kluczowe role w organizacji, które samodzielnie w ramach posiadanych uprawnień lub pełnomocnictw podejmują decyzje zarządcze np. dyrektor finansowy, główna księgowa, dyrektor zarządzający, itp.

Zatem polisa ta skierowana jest w szczególności do spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek komunalnych, fundacji, stowarzyszeń, instytutów badawczych, spółek wodnych, itp. Ubezpieczającym w polisie D&O będzie zawsze podmiot określony jak wyżej, o oczywistej gestii ubezpieczeniowej. Natomiast do kręgu Ubezpieczonych zalicza się nie tylko tzw. członków kierownictwa, o których mowa była wyżej, ale ochroną objęte są również osoby bliskie członków kierownictwa - gdy ponoszą z nimi odpowiedzialność majątkową - np. współmałżonkowie i spadkobiercy.

INTERESUJE CIĘ OFERTA UBEZPIECZEŃ ?

Skontaktuj się z nami