Ochrona dla zaangażowanych w budowę bądź montaż

Realizacja robót budowlano-montażowych to skomplikowany proces, wiążący się z istnieniem wielu zagrożeń i ryzyk. Już w momencie rozpoczęcia prac, na placu budowy pojawia się wartościowe mienie, a wraz z postępem realizowanych robót jego wartość wzrasta. Mieniem takim są materiały budowlane, maszyny, sprzęt i wyposażenie, zaplecze budowy oraz – przede wszystkim – powstający obiekt budowlany.

Ubezpieczenie CAR/EAR (Construction All Risks/Engineering All Risks) chroni zarówno właścicieli projektów budowlanych, jak i wykonawców. Oto kilka głównych zalet tego rodzaju ubezpieczenia:


  • Ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami: CAR/EAR chroni przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, kradzieże, zamieszki itp. W przypadku takich sytuacji ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, aby pokryć straty i naprawić szkody.
  • Pokrycie kosztów naprawy: Ubezpieczenie CAR/EAR obejmuje koszty naprawy lub odbudowy uszkodzonego mienia, takiego jak budynki, maszyny, urządzenia, instalacje elektryczne itp. Zapewnia to ochronę finansową przed nagłymi kosztami, które mogą wystąpić w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

Ochrona przed odpowiedzialnością cywilną: CAR/EAR może również chronić przed roszczeniami osób trzecich w przypadku szkód osobowych lub materialnych spowodowanych w wyniku prowadzenia prac budowlanych. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, jeśli wykonawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.

Poza ryzykiem powstania szkód rzeczowych i osobowych zarówno po stronie wykonawcy, jak i osób trzecich, realizacja prac budowlanych niesie również zagrożenia związane z utratą przyszłych korzyści finansowych po stronie zleceniodawcy robót - inwestora. Tego rodzaju ryzyko może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tzw. sekcji III ubezpieczenia prac budowlanych, zwanej również ubezpieczeniem ALOP.

  • Elastyczność polisy: Ubezpieczenie CAR/EAR może być dostosowane do konkretnych potrzeb projektu budowlanego. Może obejmować różne rodzaje ryzyka, takie jak przerwy w dostawie materiałów, awarie maszyn i urządzeń, błędy projektowe itp. Daje to pewność, że wszystkie potencjalne zagrożenia są objęte ubezpieczeniem.
  • Spokój i zaufanie: Posiadanie ubezpieczenia CAR/EAR daje zarówno właścicielom projektu, jak i wykonawcom spokój i pewność, że są chronieni przed nieoczekiwanymi kosztami i stratami. Mogą skupić się na realizacji projektu, mając świadomość, że mają ubezpieczenie na wypadek niespodziewanych zdarzeń.

INTERESUJE CIĘ OFERTA UBEZPIECZEŃ ?

Skontaktuj się z nami